Riksdagsseminariet 21 mars

Berit Bölander SKPF Pensionärerna, Eva Eriksson SPF Seniorerna, Caroline Szyber (KD), Christina Tallberg PRO, Mats Green (M), Eva Henriksson Riksförbundet PensionärsGemenskap

Onsdagen den 21 mars bjöd riksdagsledamöterna Caroline Szyber (KD) och Mats Green (M) in till ett seminarium i riksdagen som handlade om att trygga äldres brandskydd. Riksdagsledamöter och experter från branschen samlades för att diskutera problemet, och vad man kan göra åt det.

Caroline Szyber berättade om bakgrunden till problemet.

-MSB har formulerat en nollvision i Sverige om att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. Trots det visar statistiken att vi inte har lyckats åstadkomma några förbättringar inom området. Antalet omkomna i bränder förra året är den högsta siffran på sju år, och hälften av alla som dör i bränder är över 60 år, sade Caroline Szyber.

Nu har riksdagen möjlighet att förändra situationen eftersom regeringen har överlämnat propositionen Ny lag om bostadsanpassningsbidrag, till riksdagen. Ändringarna baseras på Boverkets översyn som gjordes på uppdrag av regeringen. I översynen föreslog Boverket att automatiska släcksystem ska inkluderas i bostadsanpassningsbidraget. Bland annat föreslog Boverket att bidrag skulle kunna lämnas för att installera mobila sprinklers. Regeringen har helt strukit detta stycke i propositionen.

Eva Eriksson är förbundsordförande för SPF pensionärerna, och på seminariet representerade hon Initiativet för äldres brandskydd, som gemensamt samlar 830 000 pensionärer. Hon berättade att pensionärsorganisationerna är upprörda och vädjar till riksdagen att ta med skrivningen om utökat brandskydd i den nya lagen.

-Det finns en grundtanke i Sverige, som handlar om att vi inte förhandlar om människors liv. När vi kommer till propositionen och till stycket som handlar om äldres brandskydd så verkar det som om den grundtanken har vittrat bort. Vi är upprörda, säger Eva Eriksson.

Därefter berättade Anders Bergqvist från Brandskyddsföreningen om samhällsutvecklingen och samhällsproblemet.

-Vi har sett att det här samhällsproblemet är stort och det finns egentligen ett batteri med åtgärder att vidta. Men tyvärr tar det stopp. Det som krävs är individanpassat brandskydd och vi kommer fortsätta driva de här frågorna för att få till en förändring, säger Anders Bergkvist.

Därefter berättade Johan Lindbom från Boverket om översynen som ligger till grund för regeringens proposition. Det är allmänt känt att sprinkler är ett effektivt sätt att stoppa bränder, och för att få ett kostnadseffektivt alternativ beslöt Boverket att ta med automatiska släcksystem, till exempel sprinkler. Mats Green lyfte remissvaren från kommunerna som ger en ganska samstämmig bild om att det skulle vara en svår bedömningsfråga. Dock invände både Patrik Perbeck från MSB och Caroline Szyber eftersom det är flera kommuner som har kompetensen och viljan, till exempel inom räddningstjänsten, att göra individuella bedömningar avseende brandskydd.

Patrik Perbeck från MSB berättade om nollvisionen: att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. 90 procent av alla som omkommer gör det i sina egna hem. En annan del av problemet handlar om äldreboenden. Vidare berättade han att det är stor skillnad på viljan att åstadkomma ett tryggt brandskydd i kommunerna.

-I hälften av alla fall där äldre omkommer saknas relevant brandskydd. Det är inte rimligt. Samhället bör markera tydligare vad miniminivån är. Vad är tillräckligt brandskydd? MSB saknar ett bemyndigande att göra detta. Mobila sprinkler är kostnadseffektivt jämfört med alternativet till att ha någon form av institutionsboende, säger Patrik Perbeck.

Efter en inledning från alla talare diskuterades förslag på lösningar till problemet. Frågan om ekonomi uppkom. Den samlade bedömningen är att det handlar om mycket små kostnader för effektiva åtgärder. Södertörns brandförsvar har köpt in ett antal mobila sprinklers som kommunen får låna för att kunna sätta in i hem hos personer som behöver ett förstärkt skydd.

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF, avslutade:

-Man kan aldrig sätta ett pris på ett liv. Om man vill ha ett ekonomiskt underlag finns det statistik på vad bränder kostar i försäkringsärenden. Men till syvene och sist handlar det om människor och människors liv. Det går inte att sätta ett pris på.