Den 26 januari 2018 inlämnade Riksdagsledamoten Caroline Szyber (KD) en skriftlig fråga till Statsrådet Peter Eriksson (KD) om äldres brandskydd (se nedan). 

Brandskydd i äldreboenden
Skriftlig fråga 2017/18:668

Caroline Szyber (KD) till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Varje år omkommer 110 människor i samband med bränder i Sverige. Bland dem är äldre överrepresenterade, i synnerhet den grupp som är äldre än 80 år.Äldre är utsatta då de på grund av bristande rörlighet kanske saknar möjlighet att själva ta sig ut ur ett brinnande rum eller hus. I en del fall spelar också demens en roll som försvårar utrymning. Äldres boendemiljö varierar också kraftigt, med brandskydd som många gånger är bristande.

Beroende på om ett särskilt boende är byggt eller renoverat efter 2012 föreligger helt olika krav på brandskyddet. Efter 2012 inträder regler (Regelsamling för byggande BBR 2012) som ställer betydligt högre och bättre krav på brandskyddet än tidigare. Dessa boenden är dock i minoritet bland landets särskilda boenden för äldre. Nu är det byggår snarare än behov och risk som styr huruvida våra äldre har ett tillräckligt brandskydd.

Ett fullgott brandskydd för en äldre person innefattar flera åtgärder. Det kan handla om spisvakt, självslocknande cigaretter, brandfilt, påminnelsesystem samt olika typer av brandvarnare och brandsläckare. Absolut säkrast är att ha ett automatiskt släcksystem, till exempel en vattensprinkler. I rapporten Kostnadsnyttoanalyser – Sprinkler i särskilda boenden för äldre konstaterar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att minst fyra av fem människor som varje år omkommer på grund av brand på särskilda boenden skulle ha kunnat räddas om sprinkler funnits i byggnaden.

De krav som kommer till uttryck i BBR 2012 appliceras tvingande vid nybyggnation eller ombyggnad. I övrigt krävs i dag enbart god vilja från kommuner för att boenden för äldre ska omfattas av moderna brandskyddsregler. Det saknas inte exempel på att kommuner hellre väljer rättsliga processer än att genomföra de installationer som räddningstjänst efterlyst för ett fullgott brandskydd.

I den landsomfattande kommunenkät som initiativet för fullgott brandskydd samlat framträder kraftiga skillnader mellan kommuners brandskydd. Det spelar stor roll var i landet man bor för hur bra brandskydd en äldre kan förvänta sig. Få kommuner har automatiska brandsläckarsystem på samtliga sina boenden och avdelningar.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

Vilka initiativ är statsrådet beredd att ta för att säkra ett fullgott brandskydd på landets äldreboenden?

Länk till den skriftliga frågan på riksdagens hemsida. 

Svar på skriftlig fråga

Den 6 februari 2018 svarade statsrådet Peter Eriksson på Caroline Szybers fråga enligt nedan. 

Svar på fråga 2017/18:668 av Caroline Szyber (KD)
Brandskydd i äldreboenden

Caroline Szyber har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta för att säkra ett fullgott brandskydd på landets äldreboenden.

Jag är precis som Caroline Szyber angelägen om att säkerheten vid brand i äldreboenden ska vara fullgott.

Boverket ser kontinuerligt över byggregelverket och gör ändringar i det vartefter. En av de övergripande principerna i byggreglerna är att nya krav som tillkommer inte ska gälla retroaktivt, det finns endast ett fåtal undantag från denna princip. Retroaktiva krav innebär att befintliga byggnader måste ändras i takt med att nya regler träder i kraft. Det skulle vara mycket kostsamt och oförutsägbart för dem som bedriver fastighetsförvaltning och kommunernas tillsynsarbete skulle bli omfattande. När man bygger om måste man dock förhålla sig till det nu gällande byggreglerna. Byggnadens förutsättningar och ändringens omfattning avgör vilka krav som kan ställas. Fastighetsägare har alltid en skyldighet att underhålla byggnaden så att brandskyddet inte blir sämre när byggnaden blir äldre.

Det finns ingenting som hindrar att fastighetsägaren på eget initiativ anpassar bostäderna till moderna brandskyddsregler. Det är lovvärt att det finns kommuner som tar detta initiativ.

Jag har för avsikt att ha en diskussion med berörda aktörer för att se vilka möjligheter som finns för att stärka brandskyddet i äldreboenden.

Stockholm den 6 februari 2018

Peter Eriksson

Länk till svaret på riksdagens hemsida