Riksdagens allmänna motionsperios är slut och det har inkommit tre motioner som handlar om att förbättra brandsäkerheten för äldre.

Brandsäkerhet inom hemtjänsten

Motion 2018/19:1193 av Anders Hansson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att trygghetsprövning avseende larm- och brandskydd ska ingå i hemtjänstens biståndsprövningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje år genomförs åtskilliga biståndsprövningar för hemtjänst i Sveriges kommuner. Möjligheten till hjälp i hemmet är mycket uppskattad och medför att många kan bo kvar i sina egna hem längre på ålderns höst. Det kan även innebära att personer som genomgått operationer kan vårdas i sitt hem istället för på sjukhus. Funktionsnedsättningar är heller inte längre något hinder för att fortsätta att bo kvar i sitt hem om man får hjälp med vissa nödvändiga saker.

Biståndsprövningarna missar dock en vital del: nämligen larm- och brandskyddet för vårdtagarna. Med en förminskad eller förlorad förmåga att t.ex. uppfatta larmsignaler eller fysiskt kunna ta sig ut ur hemmet som står i brand riskerar vi att flera bränder får dödliga utgångar. En nyopererad och sängbunden person kan omöjligen ta sig ut på egen hand. En äldre person som förlorat hörseln kan svårligen upptäcka om ett brandlarm börjar låta i lägenheten.

Våren 2017 lämnade utredningen Läs mig! Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen sitt arbete till regeringen, men ännu har ingen proposition lagts på Riksdagens bord. Min förhoppning är att larm- och brandskyddsfrågorna för våra äldre tas under övervägande vid biståndsbedömningarna för hemtjänst.

Räddningstjänsterna arbetar dagligen med att förebygga bränder och öka brandsäkerheten hemma hos invånarna. Om man lät räddningstjänsten genomföra larm- och brandskyddsbedömningar vid biståndsprövningen så skulle tryggheten öka för många personer.

Länk till motionen på Riksdagens hemsida>>