Marcus Örnroth och Peter Johansson från Räddningstjänsten i Storgöteborg skriver en debattartikel i Göteborg-Posten: Allt mer vård och omsorg i det egna hemmet riskerar att bli en dödsfälla för dem som inte själva kan lämna sin bostad vid en brand. Äldre är redan överrepresenterade i statistiken över dödsbränder. Landets kommuner är skyldiga att vidta åtgärder.

Ur artikeln:

Funktionshindrade och äldre är kraftigt överrepresenterade i dödsbrandsstatistiken och 90 procent av dödsbränderna inträffar i bostäder. Samtidigt vårdas allt fler i det egna hemmet, där brandskyddet bygger på att den boende själv kan sätta sig i säkerhet. Räddningstjänsten Storgöteborg, RSG, anser att politiska ambitioner avseende möjligheten till vård och omsorg i hemmet strider mot såväl lagar och regler som den nationella strategin – ”Att stärka brandskyddet genom stöd till enskilda”.

2009 dog 15 personer i Sverige vid tre olika bostadsbränder. Regeringen gav då Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, uppdraget att ta fram en nationell strategi. Visionen är att ingen i Sverige ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand och det finns en stark koppling till de inledande bestämmelserna i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO; Att bland annat bereda människors liv och hälsa ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

Länk till artikeln i sin helhet>>