Den 20 juni tog Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) emot räddningstjänstutredningens betänkande om en effektivare kommunal räddningstjänst.

Utredningen tar upp vikten av brandförebyggande åtgärder. Äldre identifieras även i den här utredningen som en extra utsatt grupp, vilket är positivt. Man ställer sig positiv till MSBs nollvision och nationella strategi för att stärka brandskyddet – men det saknas konkreta förslag om vad de brandförebyggande åtgärderna skulle kunna vara. Samverkan mellan nämnder och förvaltningar inom kommunerna nämns som en del av lösningen. Man pekar också mot Socialtjänstlagen, utan att komma med ett konkret förslag om på vilket sätt lagen bör utformas för att omfatta brandförebyggande åtgärder. Utredningen menar också att en stor del av kommunerna inte arbetar tillräckligt med den brandförebyggande verksamheten, trots att den generellt sett är effektiv.

Initiativet för äldres brandskydd tycker att det är positivt att regeringen återigen uppmärksammas på äldres utsatthet vid brand. Det är också positivt, om än oacceptabelt, att upplevelsen är att kommunernas arbete med förebyggande verksamhet inte är tillräcklig. Initiativet vill se krafttag och tydliga åtgärdsplaner från politikens håll. Både regering och riksdag hänvisar till Socialtjänstlagen, men än så länge saknas ett tydligt förslag på lagtext som ska skydda och trygga äldre från att omkomma eller skadas i bränder.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. Betänkandet går nu ut på remiss och Initiativet för Äldres brandskydd avser att svara på den remissen.

Bland de övriga förslagen i utredningen återfinns att:

  • kommunerna får en utökad skyldighet att samverka med varandra för att effektivare kunna genomföra omfattande räddningsinsatser,
  • kommunerna ska ha tillgång till en ständigt bemannad funktion för effektivare övergripande räddningsledning i hela landet.
  • att kommunerna bör ta ett större ansvar för att kommunalanställda i större utsträckning ska kunna vara deltidsbrandmän.

 

Hela betänkandet och regeringens pressmeddelande finns att ta del av här>>