Automatiska släcksystem räddar liv

Automatiska släcksystem, såsom till exempel vattensprinkler, är den mest effektiva metoden för att undvika att människor omkommer eller allvarligt skadas i bränder. Automatiska släcksystemen är en tidig insats som aktiveras så snart temperaturen i brandrummet överstiger ca 700 C. Något som kan ställas i kontrast till räddningstjänsten som på landsbygden normalt har ett långt avstånd till olycksplatsen. En faktor som stärks av att det är betydligt vanligare med utryckningar av räddningstjänsten i glesbygdskommuner än i storstäderna. Praktiskt taget ingen människa har omkommit på grund av brand i en byggnad med automatiskt släcksystem. Tillförlitligheten bedöms såväl i Sverige som internationellt så hög som till minst 95 procent.

Samhällsekonomiskt lönsamt

Utöver att automatiska släcksystem skulle rädda liv på särskilda boenden för äldre är det en kostnadseffektiv åtgärd. MSB har nått slutsatsen att för installation av sprinklers i särskilda boenden är nyttan dubbelt så stor som kostnaden. Redan minskningen av egendomsskador, som beräknas till 960 kr per vårdplats, ligger i samma nivå som kostnaden för installation och bruk av sprinklersystem. Den beräknade samhällsekonomiska nyttan av sprinkler-installation är därmed kraftigt positiv. Sprinkler som installeras kan till exempel anslutas direkt till existerande vattenledningar i fastigheten, vilket ytterligare ökar kostnadseffektiviteten. Det gör det även möjligt att till en låg kostnad skydda personer i riskgrupper genom användning av ett system där larm och sprinkler kombineras. MSB konstaterar att:

”Dödsrisken i åldringsvård är sex gånger större och skaderisken är tio gånger större vad gäller bränder i åldringsvård än för boende i vanliga bostäder”. Det medför ”att sprinklerinstallationer är samhällsekonomiskt lönsamma, eftersom värdet av nyttan är större än kostnaden.”