Varje år dör cirka 110 människor i Sverige i bränder. Äldre är mest utsatta. Alla ska kunna lita på ett tryggt och likvärdigt brandskydd oavsett var man bor.

 

 

Risken att dö i brand är sex gånger högre för människor som bor inom äldrevården och risken att skadas är hela tio gånger större för äldre än för befolkningen i samhället i övrigt.

Byggnadsåret styr brandskyddet

Att äldre löper en så hög risk att skadas i brand har flera orsaker. En starkt bidragande faktor är att det finns stora skillnader i vilket brandskydd äldre människor i Sverige har i sin boendemiljö. Därmed är brandskyddet för de människor som har störst behov varken tillfredsställande eller likvärdigt. Hur bra brandskyddet för många av våra äldre är styrs av när ett så kallat särskilt boende (tidigare kallat äldreboende) är byggt.  De högre kraven för brandskydd omfattar endast särskilda boenden byggda efter 2012, vilket är en liten minoritet av alla särskilda boenden. Detta har skapat en situation där byggnadsåret, inte risken för brand, styr brandskyddet för våra äldre.

Människor i riskgrupper, som saknar möjlighet att själva utrymma brinnande rum eller hus, drabbas hårdast när brandskyddet kring dem brister. De kanske kan uppfatta ett brandlarm, men saknar förmåga att agera. Kan människor inte ta sig ut ur brinnande utrymmen måste de kunna lita till att automatiska släcksystem räddar deras liv. Därför krävs automatiska släcksystem, som begränsar och släcker bränder. Ytterligare ett perspektiv är de anställda vid särskilt boende om en brand skulle bryta ut. En medarbetare ska inte behöva välja vem som ska räddas och vem som lämnas kvar. Det kan leda till trauma och skuldkänslor.

Nollvisionen och krav på likvärdigt brandskydd

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har etablerat en nollvision för antalet omkomna och allvarligt skadade personer i bränder. Det är en nationell strategi som ligger till grund för arbetet att stärka det svenska brandskyddet. Nollvisionen lyder: ”Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand.”

Delmål till 2020: minska antalet omkomna med 1/3

MSB har även formulerat en målsättning till 2020 i nationella strategin för stärkt brandskydd, som går ut på att minska antalet som omkommer i bränder med cirka en tredjedel, till 80 personer. För att lyckas med detta krävs en generell ökad medvetenhet om hur brandsäkerhet. För äldre är nollvisionen speciellt relevant, eftersom det i Sverige saknas enhetliga krav på äldres brandskydd. Det krävs därför nya åtgärder för att MSB:s nollvision för antalet döda och allvarligt skadade i bränder ska kunna uppfyllas; att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i bränder i Sverige.